11 Dimensions(DP+剪枝)

题目链接

http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=6644

题目大意

一个长度为n的字符串,其中有若干位为?,现在有q次询问,每次询问需要构造第k大的能被m整除的字符串。

解题思路

设 dp[i][j] 表示 [1, i − 1] 这些位的数字已经确定,且 [1, i − 1] 的数字模 m = j 时,有多少种在 [i, n] 这些位填数字的方法使得最终的数字模 m = 0。
可以发现第构造第1e18大的字符串并不需要太多的‘?’所以我们从后往前dp,发现大于1e18就停止,这一位之前的问号肯定全都要填0,后面的可以利用之前dp出来的数据贪心的求解。

代码

#include <bits/stdc++.h>

const long long maxn = 5e4 + 100;
const long long mod=1e9+7;
using namespace std;

char s[maxn];
unsigned long long dp[maxn][30];
int main() {
  ios::sync_with_stdio(false);
  unsigned long long t;
  cin>>t;
  while(t--) {
    unsigned long long n,m,q;
    cin>>n>>m>>q;
    cin>>s;
    unsigned long long st=0;
    for(int i=0; i<=n; i++) {
      for(int j=0; j<=m; j++) {
        dp[i][j]=0;
      }
    }
    dp[n][0]=1;
    for(int i=n-1; i>=0; i--) {
      if(s[i]=='?') {
        for(int j=0; j<m; j++) {
          for(int k=0; k<=9; k++) {
            dp[i][j]+=dp[i+1][(10*j+k)%m];
          }
        }
      } else {
        for(int j=0; j<m; j++) {
          dp[i][j]=dp[i+1][(10*j+(s[i]-'0'))%m];
        }
      }
      if(dp[i][0]>1e18||i==0) {
        st=i;
        break;
      }
    }
    unsigned long long sum=0,psum=0;
    for(int i=0; i<st; i++) {
      if(s[i]=='?') {
        sum=(sum*10)%mod;
        psum=(psum*10)%m;
      } else {
        sum=(sum*10+s[i]-'0')%mod;
        psum=(psum*10+s[i]-'0')%m;
      }
    }
    unsigned long long x;
    while(q--) {
      cin>>x;
      if(dp[st][0]<x) {
        cout<<"-1"<<endl;
        continue;
      }
      unsigned long long ans=sum,pre=psum;
      for(int i=st; i<n; i++) {
        if(s[i]=='?') {
          for(int j=0;j<10;j++){
            if(dp[i+1][(pre*10+j)%m]>=x){
              pre=(pre*10+j)%m;
              ans=(ans*10+j)%mod;
              break;
            }
            else
              x-=dp[i+1][(pre*10+j)%m];
          }
        } else {
          ans=(ans*10+s[i]-'0')%mod;
          pre=(pre*10+s[i]-'0')%m;
        }
      }
      cout<<ans<<endl;
    }
  }
  return 0;
}

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注