Chip Factory(01字典树模板题)

题目链接

https://cn.vjudge.net/problem/HDU-5536

题目大意

一组数中任选三个数要(a[i]+a[j])^a[k]最大。

解题思路

01字典树模板题。
01字典树可以解决给定一个数x求序列中与其异或最大的值。
这道题先n^2处理一下任意两个的和,再把用字典树查询结果,因为一个数不能取两遍,所以遍历的时候要先把a[i],a[j]从字典树中删除查询后再加回去。

代码

#include <bits/stdc++.h>
const int maxn=1010;
using namespace std;

long long a[1010];
int tot=0;
int val[33*maxn],num[33*maxn],ch[33*maxn][2];

void init()
{
  tot=1;
  ch[0][0]=ch[0][1]=0;
}

void in(long long x)
{
  int u=0;
  for(int i=32;i>=0;i--)
  {
    int v=(x>>i)&1;
    if(!ch[u][v])
    {
      ch[tot][0]=ch[tot][1]=0;
      val[tot]=0;
      num[tot]=0;
      ch[u][v]=tot++;
    }
    u=ch[u][v];
    num[u]++;
  }
  val[u]=x;
}

void updata(long long x,int d)
{
  int u=0;
  for(int i=32;i>=0;i--)
  {
    int v=(x>>i)&1;
    u=ch[u][v];
    num[u]+=d;
  }
}

long long query(long long x)
{
  int u=0;
  for(int i=32;i>=0;i--)
  {
    int v=(x>>i)&1;
    if(ch[u][v^1]&&num[ch[u][v^1]])
      u=ch[u][v^1];
    else u=ch[u][v];
  }
  return x^val[u];
}

int main()
{
  ios::sync_with_stdio(false);
  int t;
  cin>>t;
  while(t--)
  {
    init();
    int n;
    cin>>n;
    for(int i=0;i<n;i++)
    {
      cin>>a[i];
      in(a[i]);
    }
    long long ans=0;
    for(int i=0;i<n;i++)
    {
      for(int j=0;j<n;j++)
      {
        if(i==j)
          continue;
        updata(a[i],-1);
        updata(a[j],-1);
        ans=max(ans,query(a[i]+a[j]));
        updata(a[i],1);
        updata(a[j],1);
      }
    }
    cout<<ans<<endl;
  }
  return 0;
}

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注