CF -1100 E Andrew and Taxi(二分+拓扑)

题目大意:一张n个点m条边的有向图,可以反转其中一些边的方向,使得图中不存在环。要求反转的边中权值最大的权值尽可能地小。

这可能是我第一次在比赛题中遇到拓扑排序相关的题了,,一直以为这玩意没用来着。。

解题思路:二分要反转的边权最大的边权。然后拓扑判环,输出要用到拓扑排序,因为并不是所有小于这个二分出来的值的路都需要反转,这样可能会形成新环,需要判断方向是否是由先拓扑的到后拓扑的,如果不是的的话,反转。

代码

 

#include <iostream>
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

struct node
{
  int u,v,c,next;
}edge[100100];

int cnt,head[100100],in[100010],top[100010];
int n,m;

void add(int u,int v,int w)
{
  edge[cnt].u=u;
  edge[cnt].v=v;
  edge[cnt].c=w;
  edge[cnt].next=head[u];
  head[u]=cnt++;
}

int check(int mid)
{
  int sum=0;
  vector<int>e[100010];
  memset(in,0,sizeof(in));
  for(int i=0;i<m;i++)//入度统计+建图
  {
    if(edge[i].c>mid)
    {
      e[edge[i].u].push_back(edge[i].v);
      in[edge[i].v]++;
    }
  }

  queue<int>q;
  for(int i=1;i<=n;i++)//入度为零的点入队
  {
    if(!in[i])
    {
      q.push(i);
      top[i]=++sum;
    }
  }

  while(!q.empty())//删边入队(拓扑排序)
  {
    int u=q.front();
    q.pop();
    for(auto v:e[u])
    {
      --in[v];
      if(!in[v])
      {
        q.push(v);
        top[v]=++sum;
      }
    }
  }

  for(int i=1;i<=n;i++)
  {
    if(in[i])
      return 0;
  }

  return 1;
}

int main()
{
  ios::sync_with_stdio(false);
  cnt=0;
  cin>>n>>m;
  memset(head,-1,sizeof(head));
  int u,v,w;
  for(int i=0;i<m;i++)
  {
    cin>>u>>v>>w;
    add(u,v,w);
  }
  int l=0,r=1e9;
  int mid,ans;
  while(l<=r)
  {
    mid=(l+r)>>1;
    if(check(mid))
    {
      r=mid-1;
      ans=mid;
    }
    else l=mid+1;
  }
  check(ans);
  vector<int>path;
  for(int i=0;i<m;i++)
  {
    if(edge[i].c<=ans&&top[edge[i].u]>top[edge[i].v])
      path.push_back(i+1);
  }
  cout<<ans<<" "<<path.size()<<endl;
  for(auto i:path)
  {
    cout<<i<<" ";
  }
  return 0;
}

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注